สิ่งที่ผู้ประกันตน จะได้รับการช่วยเหลือ

0
355
สิ่งที่ผู้ประกันตน จะได้รับการช่วยเหลือ

จากกรณีมาตรการ เยียวย า CV19 รอบ 2 ประกันสังคม ได้อะไรบ้าง แม้ชวดเงิน 3,500 บาท เราชนะ ผู้ประกันตนมาตรา 33 ประกันสังคม จะได้อะไรบ้างจากการเยียวย า ระลอก 2 แม้ชวดรับสิทธิ์โครงการเราชนะ จำนวน 3,500 บาท 2 เดือน ชัดเจนแล้วว่าผู้ประกันตนมาตรา 33 ประกันสังคม เป็นกลุ่มอาชีพที่ไม่มีสิทธิ์ลงทะเบียน ได้รับเงินเยียวย ามาตรการโครงการเราชนะ จำนวน 3,500 บาท 2 เดือน แต่ประชาชนหลายคนที่อยู่ในประกันสังคม มาตรา 33 กว่า 11 ล้านคน

ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีจำนวนมากที่สุดในระบบประกันสังคม เพราะประกอบด้วย ลูกจ้างที่ทำงานในสถานประกอบการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป มีอายุตั้งแต่ 15 ปี ไม่เกิน 60 ปี ก็ได้รับ มาตรการเยียวย า CV19 ณ ขณะนี้เช่นกัน ได้แก่

1.ลดเงินสมทบประกันสังคม 2564 เป็นเวลา 3 เดือน ลดอัตราเงินสมทบฝ่ายนายจ้างและฝ่ายผู้ประกันตน ตามมาตรา 33 จากเดิมร้อยละ 5 ลดเหลือร้อยละ 3 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564 เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อน CV19 ระลอกใหม่

  1. ว่างงานจาก CV19 ขอเงินชดเชยจากประกันสังคมได้ กรณีว่างงานจากการถูกเลิกจ้าง ได้รับเงินชดเชยร้อยละ 70 ของค่าจ้าง ปีละไม่เกิน 200 วัน (จากเดิมได้ร้อยละ 50 ปีละไม่เกิน 180 วัน)

กรณีการว่างงานจากเหตุสุดวิสัย (จากประกาศของทางราชการที่สั่งปิดพื้นที่ฯ หรือหยุดการปฏิบัติงานในโรงงานต่างๆ) จะได้รับเงินชดเชย ร้อยละ 50 ของค่าจ้าง ไม่เกิน 90 วัน ถ้าเป็นการหยุดกิจการบางส่วนหรือทั้งหมด นายจ้างต้องจ่ายเงินให้กับลูกจ้างไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75 ของค่าจ้าง ก่อนหยุดการจ้างเป็นการชั่วคราว

ขอบคุณ ฐานเศรษฐกิจ