คลัสเตอร์นักเรียน

คลัสเตอร์นักเรียน

วันที่ 17 ก.ย. 64 นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประธานคณะกรรมการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดเผยว่ากรณีพบคลัสเตอร์ในโรงเรียนสบเมยวิทยาคม และพื้นที่ข้างเคียง อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน

โดยพบการแพร่กระจายจากการเปิดเรียน ในวันที่ 3 ก.ย. 64 ถึงปัจจุบัน จากจำนวนนักเรียนของโรงเรียนสบเมยวิทยาคม ทั้งหมด 796 คน พักอยู่ในหอพักโรงเรียน 354 คน และพักอยู่นอกโรงเรียน 442 คน

ได้การดำเนินการประเมินความเสี่ย งแยกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ คือ 1. กลุ่มที่ไม่ได้มาเรียน ในวันที่ 3 กันยายน 2564 จำนวน 330 คน จัดเป็นกลุ่มที่ไม่มีความเสี่ย ง 2. กลุ่มที่มาเรียน ในวันที่ 3 กันยายน 2564 จานวน 466 คน จัดเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ย ง เป็นนักเรียนที่พักอยู่ในหอพักของโรงเรียน 224 คน และพักอยู่นอกโรงเรียน 242 คน

ทั้งหมดได้รับการตรวจคัดกรองด้วยชุดตรวจ ATK และในรายที่มีผลตรวจเป็นบวก ส่งตรวจยืนยันด้วยวิธี RT-PCR ผลพบ 49 ราย เป็นชาย 24 ราย และหญิง 25 ราย โดยผู้ติดส่วนใหญ่ไม่มีอาการ หรือ มีอาการเพียงเล็กน้อย รักษาอยู่ในศูนย์แยกกักชุมชน นอกจากนี้ ยังได้ตรวจคัดกรองครูและบุคลากรในโรงเรียนทั้งหมด 48 ราย ผลพบ 2 ราย เป็นชายและหญิงอย่างละ 1 ราย

สำหรับนักเรียนกลุ่มเสี่ย งอีก 397 ราย รวมทั้งครูและบุคลากรในโรงเรียนอีก 46 ราย ซึ่งมีผลตรวจคัดกรองด้วย ชุดตรวจ ATK เป็นลบทั้งสองครั้งนั้น ยังคงให้กักตนเองทั้งที่โรงเรียนและที่บ้าน โดยจะได้ดำเนินการตรวจอีกครั้ง ในวันที่ 17 ก.ย. 64 หากผลการตรวจเป็นลบ ก็จะสามารถกลับไปดำเนินชีวิตตามปกติได้

โดยในกลุ่มประชาชนที่เป็นผู้สัมผัสเสี่ย งสูงในผู้ติดในคลัสเตอร์นี้ หลัก ๆ มีจำนวน 2 หมู่บ้าน คือ หมู่บ้านแม่คะตวน และ หมู่บ้านแม่สวดใหม่ ทีมควบคุมอำเภอสบเมยได้ตรวจคัดกรองเชิงรุกแล้ว 1,261 ราย (ข้อมูล ณ วันที่ 15 ก.ย. 64)

และในรายที่มีผลตรวจเป็นบวก ส่งตรวจยืนยันด้วยวิธี RT-PCR ผลพบ 139 ราย ได้รับการรักษาตามแนวทางของสาธารณสุขครบทุกราย ทั้งนี้ทีมควบคุม อำเภอสบเมย ยังคงออกปฏิบัติการตรวจคัดกรองเชิงรุกอย่างต่อเนื่องทุกวัน เพื่อให้ครอบคลุมกลุ่มผู้สัมผัสให้มากที่สุด

ด้านการดำเนินการในศูนย์แยกกักชุมชน โรงเรียนสบเมยวิทยาคม มีผู้เข้ารับการรักษา 54 ราย เป็นครู 2 ราย นักเรียน 52 ราย เป็นนักเรียนของโรงเรียนสบเมยวิทยาคม 32 ราย นักเรียนโรงเรียนบ้านแม่สวด 15 ราย และโรงเรียนในพื้นที่ใกล้เคียงอื่น ๆ อีก 5 ราย

นอกจากจะได้รับการรักษาตามแนวทางและการเฝ้าระวัง สังเกตอาการแล้ว ทางโรงเรียนยังได้จัดกิจกรรมเชิงบวกเพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับเด็กนักเรียนที่ติด เพื่อลดความเครีย ดและความวิตกกังวลด้วย

ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวต่อว่า ขณะนี้ สามารถควบคุมการแพร่กระจายในคลัสเตอร์ดังกล่าวให้อยู่ในวงจำกัดได้แล้ว โดยมีผู้ติดทั้งสิ้น 188 ราย เข้าสู่ระบวนการรักษาอย่างครบถ้วน ทั้งนี้จะได้ดำเนินมาตรการเชิงรุก ทั้งติดตามผู้สัมผัสเสี่ย งสูงของผู้ติดรายใหม่ให้ครบถ้วนทุกราย และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมารับวั คซี นให้ครบ 100.%. โดยจะติดตามและประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง

อย่างไรก็ตาม ขอให้ทุกคนทำตามมาตรการป้องกัน เพื่อลดการแพร่กระจายของ CV-19 และขอให้ผู้ที่ติดหายโดยเร็วนะคะ