ราชกิจจาฯประกาศ จ่ายเงินสงเคร าะห์บุตร เดือนละ800

0
177
ราชกิจจาฯประกาศ จ่ายเงินสงเคร าะห์บุตร เดือนละ800

เมื่อวันที่ 22 มกราคม เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ กฎกระทรวงการจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีสงเคราะห์บุตร (ฉบับที่2)พ.ศ.2564 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 7 วรรคหนึ่ง และมาตรา 75 แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานออกกฎกระทรวงไว้ดัง ต่อไปนี้ ข้อ 1 กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2564 เป็นต้นไป

สงเคราะห์บุตรเดือนละ 800

ข้อ 2 ให้ยกเลิกความในข้อ 4 แห่งกฎกระทรวงการจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีสงเคราะห์บุตร พ.ศ.2561 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน ข้อ 4 ประโยชน์ทดแทนในกรณีสงเคราะห์บุตรให้เหมาจ่ายเป็นเงินในอัตราแปดร้อยบาทต่อเดือนต่อบุตรหนึ่งคนให้ไว้ ณ วันที่ 18 มกราคม พ.ศ.2564 สุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

คลิกอ่านฉบับเต็มทีนี่

ขอบคุณ พระราชกิจจาฯ