มท.สั่งผู้ว่าฯทุกจังหวัด พูดถึงโครงการเราชนะ 7,000บ.

0
123
มท.สั่งผู้ว่าฯทุกจังหวัด พูดถึงโครงการเราชนะ 7,000บ.

วันที่ 1 ก.พ. 64 นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ส่งโทรสารถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด โดยระบุว่า ด้วยกระทรวงการคลัง โดยสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง แจ้งมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2564 รับทราบและอนุมัติผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ในการดำเนินการโครงการเราชนะ

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือด้วยการลดภาระค่าครองชีพแก่ประชาชน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระลอกใหม่cv-19 2019 โดยจะสนับสนุนวงเงินช่วยเหลือแพ่ประชาชน จำนวน 31.3 ล้านคน วงเงินไม่เกิน 3,500 บาทต่อคนต่อเดือน เป็นระยะเวลา 2 เดือน (กุมภาพันธ์-มีนาคม 2564) ซึ่งคาดว่าจะสามารถเริ่มสนับสนุนวงเงินให้แก่ผู้รับสิทธิ์ในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2564 โดยขอความอนุเคราะห์กระทรวงมหาดไทยประชาสัมพันธ์โครงการฯ และยืนยันผู้ประกอบการ/ร้านค้า/บริการรายย่อยในการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ

กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้ว เพื่อให้การดำเนินโครงการเราชนะ ตามมติคณะรัฐมนตรีเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดให้ความสำคัญโดยถือเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลเพื่อการช่วยเหลือประชาชนบรรเทาภาระค่าครองชีพ โดยให้มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ประชาสัมพันธ์โครงการดังกล่าวให้กับประชาชน และผู้ประกอบการร/ร้านค้า/บริการรายย่อยเข้าร่วมโครงการ

ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทยได้กำหนดจัดประชุมผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (VCS) เพื่อชี้แจงรายละเอียดโครงการในวันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป โดยมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานการประชุม

ในการนี้ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด หัวหน้าน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และหัวหน้าหน่วยงานที่ข้องในพื้นที่เข้าร่วมการประชุม ณ ศาลากลางจังหวัด พร้อมทั้งแจ้งนายอำเภอเข้าร่วมประชุมผ่านระบบ DOPA Channel โดยส่งแบบตอบรับให้กระทรวงมหาดไทย ภายในวันศุกร์ที่ 29 มกราคม 2564