เงิ นเข้าแล้ว สูงสุด12,049 อย่าลืมไปเช็ก

0
293
เงิ นเข้าแล้ว สูงสุด12,049 อย่าลืมไปเช็ก

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้สื่อข่าวได้รับรายงานว่าตามที่ รัฐบาล ได้อนุมัติ โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2563/64 รอบที่ 1 โดยเกษตรที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตรกรซึ่งธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จะโอนเงินให้กับธนาคารแต่ละสาขา วันที่ 16 พ.ย.2563 งวดแรกนั้น

กรมการค้าภายใน ออกประกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว เรื่องกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง และการชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2563/64 รอบที่ 1 (งวดที่ 14) ความว่า

มติที่ประชุม ครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 รอบที่ 1 (งวดที่ 14) ระบุวันที่คาดจะเก็บเกี่ยวถึงวันที่ 1-7 กุมภาพันธ์ 2564 สำหรับข้าวเปลือกชนิดต่างๆ ณ ความชื้นไม่เกิน 15% ดังนี้

ราคาประกัน

1.ข้าวเปลือกหอมมะลิ สิ้นสุดฤดูการเก็บเกี่ยว

2.ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ตันละ 12,049.39 บาท

3.ข้าวเปลือกเจ้า ตันละ 9,828.92 บาท

4.ข้าวเปลือกหอมปทุม ตันละ 10,886.23 บาท

5.ข้าวเปลือกเหนียว ตันละ 11,441.79 บาท

สำหรับ การชดชยส่วนต่างระหว่างราคาประกันรายได้กับราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง มีอัตราส่วนต่างที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกณ์การเกษตรใช้ในการจ่ายให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว สำหรับการจ่ายเงินงวดที่ 14 ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 ดังนี้

ราคาชดเชย

1.ข้าวเปลือกหอมมะลิ สิ้นสุดฤดูการเก็บเกี่ยว

2.ข้าวเปลือกมะลินอกพื้นที่ ตันละ 1,950.61 บาท

3.ข้าวเปลือกเจ้า ตันละ 171.08 บาท

4.ข้าวเปลือกหอมปทุม ตันละ 113.77 บาท

5.ข้าวเปลือกเหนียว ตันละ 558.21 บาท

ข้อมูลจาก กระทรวงพาณิชย์