เตือ น ผู้ได้รับสิทธิ์ เรา ชนะ

0
96
เตือ น ผู้ได้รับสิทธิ์ เรา ชนะ

โครงการ เราชนะ ที่รัฐบาลให้เงิน 7,000 บาทต่อราย ซึ่งเปิดให้ผู้อยู่ในโครงการคนละครึ่งและเราเที่ยวด้วยกัน ตรวจสอบสิทธิ์เข้าร่วมโครงการวันแรกผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ.com นั้น กรณีที่เป็นลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว และรัฐวิสาหกิจ แล้วตรวจสอบสิทธิ์พบว่าได้สิทธิ์ เราชนะ ขอให้ประชาชนกลุ่มดังกล่าวเตรียมเข้าไปกดไม่เข้าร่วมโครงการด้วยตนเอง ในวันที่ 18 ก.พ. 2564 บนแอปพลิเคชั่นเป๋าตัง ไม่เช่นนั้นจะถูกเรียกเงินคืนในภายหลัง

เมื่อถึงวันที่ 18 ก.พ. 2564 จะมีแถบข้อความขึ้นให้บนแอป เป๋าตัง และถามว่าท่านยืนยันจะเข้าร่วมโครงการหรือไม่ ผู้ที่เป็นลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว และรัฐวิสาหกิจ ที่เข้าเกณฑ์ไม่ได้รับเงินในโครงการนี้จะต้องกดไม่เข้าร่วมโครงการเราชนะ เพราะถ้าหากระบบตรวจพบภายหลังจะมีการเรียกเงินคืน

ทั้งนี้ เกณฑ์หรือคุณสมบัติของผู้ที่จะได้สิทธิ์ในมาตรการ 7 ข้อ มีดังนี้

1.ผู้มีสัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

2.ไม่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ตามกฎหมายว่าด้วยประกันสังคม

3.ไม่เป็นข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงานลูกจ้าง เจ้าหน้าที่ หรือผู้ปฏิบัติงานอื่นใดในหน่วยงานของรัฐที่ได้รับค่าตอบแทนจากหน่วยงานของรัฐ

4.ไม่เป็นข้าราชการทางการเมือง

5.ไม่เป็นผู้รับบำนาญปกติหรือเบี้ยหวัดจากส่วนราชการ

6.ไม่เป็นผู้มีเงินได้พึงประเมินเกิน 300,000 บาท

7.ไม่มีเงินฝากรวมกันทุกบัญชีเกิน 500,000 บาท