ให้คนละ 12,000 กลุ่ม ลูกจ้างกทม. – ขรก.

0
34
ให้คนละ 12,000 กลุ่ม ลูกจ้างกทม. - ขรก.

สำนักข่าว คมชัดลึก รายงานว่า พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้อนุมัติงบประมาณประจำปี 2564 จำนวน 1,020 ล้านบาท เป็นค่าตอบแทนพิเศษ ให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว และลูกจ้างโครงการ คนละ 12,000 บาท จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด – 19 โดยให้แต่ละหน่วยงานทำเรื่องเบิกจ่ายได้ทันที

ทั้งนี้ งบที่ผู้ว่าฯกทม. สามารถนำไปใช้จ่ายได้ ประจำปีงบประมาณ 2564 ประกอบด้วย

 1. เงินสำรองจ่ายทั่วไป กรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น จำนวน 115,156,845 บาท
 2. เงินสำรองจ่ายทั่วไป กรณีค่าใช้จ่ายต่างๆ เกี่ยวกับน้ำท่วม จำนวน 125 ล้านบาท
 3. เงินสำรองจ่ายทั่วไป กรณีค่าใช้จ่ายเพื่อการพัฒนากรุงเทพมหานคร จำนวน 300 ล้านบาท
 4. เงินช่วยเหลือข้าราชการและลูกจ้าง จำนวน 2,700 ล้านบาท
 5. เงินบำเหน็จลูกจ้าง จำนวน 1,035 ล้านบาท
 6. ค่าติดตั้งไฟสาธารณะ จำนวน 100 ล้านบาท
 7. เงินสำรองสำหรับค่างานส่วนที่เพิ่มตามสัญญาแบบปรับราคาได้ จำนวน 10 ล้านบาท
 8. เงินสำรองสำหรับค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร จำนวน 320,756,400 บาท
 9. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภารกิจและหรือนโยบายที่ได้รับมอบจากรัฐบาล จำนวน 3,975,618,000 บาท
 10. เงินรางวัลและเงินช่วยเหลือ สำหรับผลการปฏิบัติราชการประจำปี จำนวน 1,050 ล้านบาท
 11. เงินสำรองสำหรับภาระผูกพันที่ค้างจ่ายตามกฎหมาย จำนวน 1,500 บาท
 12. เงินช่วยค่าครองชีพผู้ได้รับบำนาญของกรุงเทพมหานคร จำนวน 220 ล้านบาท
 13. เงินสำรองสำหรับจ่ายเป็นเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการกรุงเทพมหานคร จำนวน 2,756,326,000 บาทอย่างไรก็ตาม คาดว่าเงินค่าตอบแทนพิเศษ กรณีเกิดสาธารณภัยโรคโควิด-19 จำนวน 1,020 ล้านบาท จะใช้งบกลางในหมวดเงินรางวัลและเงินช่วยเหลือ สำหรับผลการปฏิบัติราชการประจำปี ที่กทม. ได้ขอจัดสรรไว้ จำนวน 1,050 ล้านบาท

ขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก คมชัดลึก