ธ.ก.ส. ปล่อยกู้รายละ 1 หมื่น

0
45
ธ.ก.ส. ปล่อยกู้รายละ 1 หมื่น

วันที่ 10 มีนาคม 2564 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ออกมาตรการพักหนี้ช่วยเกษตรกรสู้ CV-19 ระบาดระลอกใหม่ พร้อมปล่อยเงินกู้ฉุกเฉินให้เกษตรกรและครอบครัวเกษตรกรรายละ 10,000 บาท คิดดอกเบี้ย 10 บาทต่อเดือน โครงการสนับสนุนสินเชื่อฉุกเฉินสำหรับเกษตรกรและครอบครัวของเกษตรกร วงเงินรวม 20,000 ล้านบาท

ธ.ก.ส.ปล่อยกู้

มีรายละเอียดดังนี้

– วงเงินกู้รายละไม่เกิน 10,000 บาท

– อัตราดอกเบี้ยคงที่เพียง 0.1% ต่อเดือน

– กำหนดชำระคืนไม่เกิน 2 ปี 6 เดือน นับจากวันกู้

– ไม่ต้องใช้หลักประกัน

– แบ่งค่างว ดชำระได้ตามความสามารถในการชำระคืน เช่น รายเดือน ราย 3 เดือน และราย 6 เดือน

– พักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 6 เดือนแรก นับจากวันกู้

– ขอสินเชื่อทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม

– 30 มิถุนายน 2564

ทั้งนี้ สามารถแจ้งความจำนงเข้าร่วมโครงการข้างต้นกับ ธ.ก.ส. ผ่านช่องทาง LINE Official BAAC Family หรือเว็บไซต์ www.baac.or.th

ขอบคุณ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 กรมประชาสัมพันธ์